3D-mallinnuksen  etuja


Hyvin tehty 3D-malli tuotteesta helpottaa ja auttaa tuotteen jokaisessa valmistuksen ja elinkaaren vaiheessa.


Tuotesuunnittelun osa-alueet karkeasti:

 • ideointi ja tarve

 • luonnostelu

 • 3D-mallinnus

 • työn arviointi ja viimeistely


Ideoinnin ja tarpeen määrittämisen jälkeisessä luonnosteluvaiheessa voidaan punnita erilaisia vaihtoehtoja monesta näkökulmasta, mutta vaihtoehtojen vertailu on epätarkkaa. Kun ideat mallinnetaan oikeaan mittakaavaan suunnitteluohjelmalla, käsitys tuotteesta konkretisoituu ja ollaan realistisemmassa asemassa toimivan tuotteen suunnittelussa.


Tuotteen 3D-mallinnus on nopeaa verrattuna tuotteen oikeaan valmistamiseen. Monesti 3D-mallinnuksessa huomataan suurin osa luonnosteluvaiheen virheistä. Joskus joudutaan tai kannattaa tehdä myös useita 3D-malleja oikean ja parhaimmman ratkaisun löytämiseksi. Suunnitteluohjelmalla tuotetta tai sen osia voidaan katsoa useista eri kuvakulmista oikeassa mittakaavassa, jolloin tuotteen ulkonäkö on helppo muokata mieleiseksi. Tuotteen osat voidaan yhteensovittaa ja esimerkiksi osakoonpanoissa niveliä tai pyöriä voidaan pyörittää akseleidensa suhteen. Tällöin saavutetaan uusi ulottuvuus tuotteen valmistumisen polulla.


Mallinnuksen avulla tuotteen kriittiset osat on helpompi paikantaa ja näin ollen tehdä tarvittavat laskelmat tuotteen kestävyydestä. Tuote voidaan jatkojalostaa jo suunnitteluohjelmassa simuloimalla kriittiset osat käyttämällä FEM-analysointia. Tällöin varmistutaan tuotteen kestävyydestä ja turhien materiaalikustannusten pois jäämisestä jo suunnitteluvaiheessa.


Tuotteen myöhemmässä vaiheessa hyvin tehdystä 3D-mallinnuksesta on myös hyötyä. Tuotekehitys helpottuu ja nopeutuu, koska tuotetta ei tarvitse välttämättä suunnitella kokonaan uusiksi. Tuotteesta voidaan helposti valmistaa valmistuspiirustukset eri tarkoituksiin ja muuta tukimateriaalia esimerkiksi markkinointia varten.


3D-mallinnuksen etuja:

 • luonnosteluvaiheen suunnitteluvirheiden konkretisoituminen

 • 3D-mallintaminen on kustannustehokasta verrattuna valmistamiseen

 • useiden realististen tuotevaihtoehtojen vertailu edullisesti

 • muotoilun helpottuminen

 • tuotteen osien yhteensovittaminen

 • tuotteen simulointi (FEM-analysointi) mahdollistuu

 • tuotekehitys helpottuu

 • valmistuspiirustusten sekä muun tukimateriaalin teko helpottuu
Suunnittelija vaikuttaa lopputulokseen

Suunnittelijan tulee hahmottaa kokonaisuus heti suunnittelun alkuvaiheessa mahdollisimman hyvin. Tällöin suunnittelija voi keskittää ammattitaitonsa tuotteen kannalta tärkeisiin asioihin. Samalla kun suunnittelija 3D-mallintaa tuotteen suunnitteluohjelmassa, tuotteelle rakentuu suunnitteluohjelman ominaisuuksienhallintaan suunnittelupuu (engl. Feature manager Design tree). Suunnittelussa tulee miettiä miten suunnittelupuu rakentuisi siten, että sitä olisi myöhemmin helppo edelleen kehittää, toisin sanoen kuinka helppoa tulevaisuuden tuotekehitys tulisi olemaan 3D-mallin kannalta. Lisäksi ketterästä 3D-mallista voidaan tehdä useita tuotevaihtoehtoja helposti. Suunnittelutehtäviin kannattaakin valita kokenut tuotekehityksen ammattilainen, sillä se maksaa itsensä takaisin varmasti.